REGULAMIN SERWISU  

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz dostępie do Konta Użytkownika;

 2. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez akceptację Regulaminu i założenie Konta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na warunkach wskazanych w Regulaminie;

 3. Usługodawca MARKOWE Sp. z o.o. ul. Kadmowa 14/15, 80-041 Gdańsk, NIP: 5832699585

 4. Serwis – serwis internetowy mieszczący się pod adresem https://xmltoeu.pl o charakterze zamkniętym, udostępniony przez Usługodawcę, w ramach którego po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z Usług, w tym w szczególności może korzystać z Aplikacji;

 5. Kopia zapasowa – kopia danych Użytkownika wprowadzonych w Aplikacji, które Użytkownik wykonał za pomocą dostępnej funkcji i przechowuje na serwerze z Instancją;

 6. Instancja – miejsce na serwerze przydzielone Użytkownikowi, na którym znajduje się Aplikacja i Kopie zapasowe;

 7. Aplikacja program zainstalowany na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę w przydzielonej jednemu Użytkownikowi instancji. Aplikacja pozwala na automatyzację różnych czynności koniecznych do przygotowania pliku produktowego, na podstawie którego, za pośrednictwem w szczególności aplikacji EasyUploader, tworzy się aukcje na portalach aukcyjnych. Aplikacja pozwala również na automatyzację cen i stanów magazynowych;

 8. Cennik – aktualny cennik dostępu do Aplikacji mieszczący się pod adresem https://xmltoeu.pl/cennik/

 9. Użytkownik – podmiot będący usługobiorcą w myśl Regulaminu. Użytkownikiem może być wyłącznie przedsiębiorca, tj.: 

  1. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,

  2. wspólnicy spółki cywilnej,

  3. osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych;

 2. Przedsiębiorca – inny przedsiębiorca niż prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czy wspólnik spółki cywilnej; 

 3. Konto – konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o działaniach Użytkownika w ramach Serwisu, z wyjątkiem danych umieszczonych w Aplikacji. 

 4. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

CZĘŚĆ I

DOSTĘP DO SERWISU I ZASADY REALIZACJI UMOWY 

§ 2.

Rejestracja Konta w Serwisie

 1. Użytkownik rejestruje Konto w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, w celu zawarcia Umowy.

 2. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik podaje:

 1. imię,

 2. nazwisko, 

 3. adres e-mail,

 4. hasło.

 1. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji. W celu ukończenia rejestracji i aktywowania Konta, Użytkownik zobowiązany jest do kliknięcia w link przesłany w wiadomości e-mail. 

 2. Rejestracja Konta łączy się ze złożeniem oświadczenia o akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 

 3. Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment założenia Konta w Serwisie. 

 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. 

 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

 6. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim. 

§ 3.

Odstąpienie od Umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Wyłącznie przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, przy czym Konsumentowi na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanych powyżej liczonym odrębnie od momentu:

 1. zawarcia Umowy rozumianej jako założenie Konta;

 2. wykupienia płatnego dostępu do Aplikacji. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie, że żąda on rozpoczęcia świadczenia Usług przed momentem upływu terminu na odstąpienie od Umowy. Jeżeli wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed tym terminem, to będzie on zobowiązany do zapłacenia za Usługi wykonane do momentu odstąpienia od Umowy. 

 2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@xmltoeu.pl.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 5. Szczegółowa informacja o prawie do odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpienia stanowią załącznik do Regulaminu. 

§ 4.

Wymagania techniczne

 1. Usługodawca gwarantuje prawidłowość funkcjonowania Serwisu wyłącznie w przypadku zastosowania następujących przeglądarek internetowych: 

 1. Edge;

 2. Google Chrome;

 3. Mozilla Firefox;

 4. Opera.

 1. Dodatkowo, urządzenie służące do korzystania z Serwisu powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. dostęp do sieci internet;

 2. zainstalowana wtyczka flash – flash player; 

 3. zainstalowany program EasyUploader – program do obsługi m.in. Allegro;

 4. zainstalowany program ATOM – lub inny program do przeglądania plików XML;

 5. zainstalowany program OpenOffice lub inny program do przeglądania i edycji plików CSV;

 6. zainstalowany program OpenVPN Connect tj. program do połączenia bazy EasyUploader z Aplikacją.

 7. zainstalowany serwer Firebird w celu odczytu informacji i zapisu zmian w bazie EasyUploader.

 1. Usługodawca zaleca korzystać ze stabilnego łącza internetowego. 

§ 5.

Logowanie do Konta 

 1. Dostęp do Usług możliwy jest tylko po przeprowadzeniu procesu rejestracji Konta. 

 2. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.

§ 6.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Serwisu są zakazane.

 2. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 7.

Rodzaje i zakres Usług świadczonych w ramach Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi korzystanie m.in. z następujących funkcjonalności:

  1. zakładanie konta w Serwisie; 

  2. dostęp do wersji testowej Aplikacji;

  3. dostęp do wersji płatnej Aplikacji; 

  4. szybkie płatności za dostęp do Aplikacji;

  5. dostępu do funkcjonalności przewidzianych w Aplikacji; 

  6. w wersji płatnej Aplikacji – dostęp do Kopii zapasowych danych umieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji.

 2. Szczegółowe informacje o konfiguracji i funkcjonalnościach Aplikacji znajdują się pod adresem https://xmltoeu.pl/funkcje/.

 3. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcji testowych Aplikacji. 

§ 8. 

Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji

 1. Po zalogowaniu do Serwisu Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Aplikacji. 

 2. Użytkownik może skorzystać z:

  1. bezpłatnej wersji Aplikacji;

  2. płatnej wersji Aplikacji. 

§ 9. 

Bezpłatna wersja Aplikacji

 1. Każdy Użytkownik może skorzystać z jednorazowego, 14 dniowego dostępu do bezpłatnej, testowej wersji Aplikacji. 

 2. W ramach okresu testowego Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji z zastrzeżeniem, że:

 1. możliwość korzystania z Kopii zapasowej jest wyłączona;

 2. z uwagi na obciążenie serwerów funkcjonalności dostępne w Aplikacji mogą działać wolniej niż w wersji płatnej;

 3. Użytkownik może dokonać konfiguracji tylko jednej hurtowni.

 1. Po zakończeniu okresu testowego Usługodawca wyłączy Użytkownikowi dostęp do Aplikacji w wersji testowej. 

 2. Dalsze korzystanie z Aplikacji jest możliwe po uregulowaniu płatności za wersję płatną Aplikacji. 

§ 10. 

Płatna wersja Aplikacji

 1. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z bezpłatnej wersji Aplikacji, Użytkownik może zakupić dostęp do wersji płatnej Aplikacji. 

 2. Płatna wersja Aplikacji umożliwia pełne korzystanie z Usług. 

§ 11.

Płatność za dostęp do Aplikacji 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za dostęp do Aplikacji zgodnie z Cennikiem. 

 2. Użytkownik ma możliwość wybrania pakietu zgodnie z aktualnym Cennikiem. 

 3. Płatność za dostęp do płatnej wersji Aplikacji następuje z góry. 

 4. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia zasad naliczania opłat. 

 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres podany podczas rejestracji Konta. 

 6. Faktury będą:

 1. wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w rejestracji Konta lub

 2. dostępne w Serwisie po zalogowaniu na Konto.

§ 12.

Zasady płatności za dostęp do Aplikacji w ramach Serwisu 

 1. Użytkownik ma możliwość uregulowania płatności za dostęp do Aplikacji poprzez usługę Przelewy24.pl.

 2. Więcej informacji o możliwości dokonania przelewu za pomocą serwisu Przelewy24.pl znajduje się na stronie: https://www.przelewy24.pl.

 3. Za moment zapłaty uznaje się dzień wpłaty należności na konto Usługodawcy. 

 4. Okres abonamentowy, na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji, rozpoczyna się z dniem zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

 5. W przypadku braku zapłaty w terminie do 5 dni od zakończenia okresu testowego Aplikacji, lub daty obowiązywania okresu abonamentowego Aplikacji, następuje automatyczne, bezpowrotne usunięcie Instancji wraz z ustawieniami wprowadzonymi w Aplikacji i Kopiami zapasowymi.

 6. W sytuacji usunięcia serwera z powodu braku zapłaty w terminie 5 dni od zakończenia okresu obowiązywania okresu abonamentowego Aplikacji, istnieje szansa przywrócenia danych do 14 dni od usunięcia serwera, lecz bez gwarancji powodzenia, wówczas należy natychmiast skontaktować się drogą e-mailową z Usługodawcą i ustalić cenę takiej usługi oraz dodatkowe szczegóły, która orientacyjnie wynosi 100 zł netto bezzwrotnie + wysokość abonamentu zgodnie z Cennikiem do wykorzystania po przywróceniu danych.

§ 13.

Integracja Aplikacji z EasyUploader

 1. Z niektórych funkcji dostępnych za pomocą Aplikacji Użytkownik może korzystać wyłącznie po integracji z programem EasyUploader.

 2. W celu pełnego korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien posiadać integrację z EasyUploader. 

 3. Za integrację uważa się dokonanie połączenia z bazą danych EasyUploader, które umożliwia pobranie danych z tej bazy oraz dokonywanie w niej aktualizacji. 

 4. Więcej o systemie EasyUploader można dowiedzieć się ze strony https://www.easyuploader.pl/.

§ 14.

Ograniczenia użytkowania Aplikacji w wersji płatnej 

 1. Aplikacja pozwala wprowadzić i skonfigurować ilość hurtowni na podstawie wybranego pakietu zgodnie z Cennikiem.

 2. Automatyczne aktualizacje cen i stanów magazynowych w tej samej hurtowni zaleca się przeprowadzać w różnych, nienachodzących na siebie odstępach czasu, ponieważ istnieje ryzyko powstania konfliktu i błędu, który uniemożliwi zakończenie aktualizacji.

 3. Automatyczna aktualizacja generowania produktów do bazy Aplikacji nie powinna być przeprowadzana wraz z aktualizacjami cen i stanów magazynowych, ponieważ aktualizacje cen i stanów magazynowych są zależne od wygenerowanych produktów w bazie Aplikacji.

   

   

§ 15.

Korzystanie przez Użytkowników z utworów w rozumieniu prawa autorskiego

 1. W związku z charakterystyką działania Aplikacji, Użytkownicy mogą umieszczać w Aplikacji utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych dalej: „Utwór”. 

 2. W przypadkach wskazanych z ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązany jest do posiadania praw do Utworu umożliwiających mu udzielenie Usługodawcy licencji na warunkach wskazanych w ust. 3 poniżej. 

 3. Użytkownik w momencie umieszczenia Utworu w Aplikacji udziela Usługodawcy licencji do Utworu w zakresie umieszczenia Utworów na serwerach Aplikacji oraz w Aplikacji. 

 4. Licencja jest: 

 1. niewyłączna;

 2. nieodpłatna;

 3. nieograniczona czasowo;

 4. nieograniczona terytorialnie. 

§ 16.

Kopie zapasowe Aplikacji 

 1. Po upływie okresu testowego lub okresu, na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji, Usługodawca zablokuje Użytkownikowi dostęp do Aplikacji. 

 2. Ponowny dostęp do Aplikacji będzie możliwy po uregulowaniu płatności za płatną wersję Aplikacji zgodnie z § 10 Regulaminu. 

 3. Po 5 dniach od dnia zablokowania dostępu do Aplikacji w wersji płatnej, Usługodawca usunie Kopię zapasową Aplikacji. 

 4. Po czasie wskazanym w ust. 3 powyżej Użytkownik nie ma możliwości przywrócenia usuniętej Kopii zapasowej.

 5. Usługodawca zobowiązuje się przed usunięciem Kopii zapasowej poinformować mailowo Użytkownika o zamiarze usunięcia Kopii zapasowej, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym działaniem. 

 6. Gdy Użytkownik planuje przerwę w korzystaniu z Aplikacji, Usługodawca poleca pobrać Kopię zapasową Aplikacji oraz umieścić ją w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego przywrócenia ustawień.

 7. Zablokowanie dostępu do Aplikacji i usunięcie Kopii zapasowej nie powoduje usunięcia Konta i rozwiązania Umowy. 

§ 17.

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług. 

 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail info@xmltoeu.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika;

  2. adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta; 

  3. opis problemu.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być składane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od momentu powstania zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. 

 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.

 6. Brak rozpatrzenia reklamacji Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wyżej wskazanym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

 7. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej. 

§ 18.

Rozwiązanie Umowy 

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. 

 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem nie wcześniejszym niż na koniec obowiązywania wykupionego przez Użytkownika dostępu do płatnej wersji Aplikacji. 

 3. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy.

 4. Użytkownik może przesłać oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na adres e-mail info@xmltoeu.pl.

 5. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z deaktywacją Konta w Serwisie.

 6. W momencie deaktywacji Konta Użytkownik traci dostęp do Aplikacji znajdującej się na Koncie, oraz następuje usunięcie Instancji z serwera.

§ 19. 

Funkcjonowanie Serwisu 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu, które wynikną na skutek działania siły wyższej.

 2. Usługodawca może czasowo zawiesić korzystanie z Usług w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi czy przebudową Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania tych prac w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników i w miarę możliwości, do powiadomienia Użytkowników o prowadzonych pracach. 

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności i do odpowiedniego zabezpieczenia swojego hasła. 

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że osoby trzecie miały dostęp do hasła Użytkownika, gdy Użytkownik nie dochowa należytej staranności. 

 5. W przypadku, gdy Użytkownik nabierze podejrzeń, że osoba trzecia miała dostęp do jego Konta, powinien jak najszybciej zmienić hasło, na inne, bezpieczne. 

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców

 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorcą Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Wyłączenie również dotyczy utraconych korzyści oraz szkód pośrednich. 

 2. W przypadku powstania sporu z Przedsiębiorcą, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

§ 21. 

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności, w przypadku: 

 1. istotnych zmian w działaniu Aplikacji lub Serwisu; 

 2. dostosowania działania Aplikacji lub Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa;

 3. zmian funkcjonalności Serwisu;

 4. zmian zakresu świadczonych Usług;

 5. w innych uzasadnionych przypadkach. 

 1. Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym przez Użytkownika obowiązuje do końca obowiązywania okresu testowego lub wykupionego przez niego okresu abonamentowego. 

 2. Jeżeli w okresie trwania okresu testowego lub okresu abonamentowego Usługodawca wprowadzi zmiany Regulaminu, Użytkownika będzie obowiązywał nowy Regulamin, który obowiązany jest zaakceptować w momencie zakupu dostępu do Aplikacji na kolejny okres. 

§ 22.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania Konta w Serwisie.

 2. Usługodawca może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika:

 1. naruszają postanowienia Regulaminu; 

 2. są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

 3. negatywnie wpływają na wizerunek Serwisu lub Usługodawcy;

 4. w inny sposób szkodzą Usługodawcy. 

Załącznik 1

Informacja o prawie do odstąpienia od Umowy wraz z formularzem odstąpienia od Umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo wysłać na adres: MARKOWE Sp. z o.o. ul. Kadmowa 14 lok. 15, 80-180 Gdańsk.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@xmltoeu.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas o ile nastąpiło dostarczenie rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Jeżeli żądali Państwo rozpoczęcia wykonywania prac przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, to możemy Państwa obciążyć uzasadnionymi kosztami. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

(do podpisu tylko jak Użytkownik chce odstąpić od Umowy)

_________________, dnia _______________ 2022 roku

_________________

_________________

_________________

 

MARKOWE Sp. z o.o.

ul. Kadmowa 14/15

80-041 Gdańsk

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostępu do serwisu zawartej w dniu _____________________ z MARKOWE Sp. z o.o.. 

 

_____________

 

MARKOWE Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe firm trzecich zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.